Trobades amb persones residents en residències

  • Les residencies facilitaran les visites a les persones residentsi maximitzaran i ampliaran els espais destinats a les visites d’acord amb les condicions estructurals, excepte en el cas que la situació́ epidemiològica no ho permeti i així́ ho estableixi el Departament de Salut per cada cas concret.
  • Així́ mateix, es permetrà la sortida de les persones residents per trobades amb els familiars als domicilis especialment en els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i l’1, el 5 i el 6 de gener.
  • Tambè es permetran les sortides de cap de setmana i les sortides més llargues d’un cap de setmana i inferiors a 3 setmanes (actualment previstes al protocol sectorial).
  • No podran sortir persones residents que presentin símptomes, que estiguin diagnosticades o siguin contacte d’un cas. Tampoc podran fer visites persones que estiguin en aquestes condicions.
  • Les persones que realitzin les visites als residents o bé que els acullin als domicilis, hauran de tenir una especial cura en el període de 7 dies anterior a la trobada, evitant qualsevol tipus d’interacció́ social amb persones de fora de la bombolla de convivència, en tots els àmbits.
  • S’ha de reforçar i garantir les mesures de seguretat bàsiques: distancia física, higiene de mans, us de mascareta i ventilació́.