ABC4TECH

Des d’ABC4.tech treballem pera la seguretat deis treballadors i treballadores i la tranquil·litat
de la direcció de les residencies. Com sabreu, des de fa un any és obligatori fit xar, 1 els
nostres dispositius poden identificar les persones a l’hora d’entrada i sortida sense cap contacte,
a banda de prendre la temperatura corporal mitjanc;ant la lectura facial. Per aixo ens complau
fer-vos arribar una oferta d’un dispositiu de control d’accés i temperatura.
Aquests dispositius de peu, amb dispensador de gel, tenen un cost de 2.800 € + IVA. No obstant, a
través d’UPIMIR, el cost és de 2.300 € + IVA. Coneixedors de la situació economica, no només us fem
un descompte de 500 €, sinó que, a més, l’import de 2.300
€ es pot financ;ar mitjanc;ant renting. Per tant, per menys de 90 € al mes (deduint-ne l’IVA)
tindríeu un dispositiu de control de personal i de salut perseguir oferint un valor afegit als t
reba lladors I treballadores.
En uns dies farem una trucada de Seguiment.

Molt agra·it

Mi uel _Grau_Q
Director -C ·
Tel. 676111033 / miquel @a bc4.t ech

Skills

Posted on

juny 17, 2021