El passat 20 de juny es va obrir el termini de la convocatòria per presentar projectes d’infraestructures i / o serveis del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) que podran rebre suport financer a càrrec del Fons SAAD aprovat i dotat anualment en la Llei de pressupostos generals de l’Estat. Dit Fons té un volum total de 81 milions d’euros, dels quals 15 estan disponibles per a la convocatòria de 2017.

Els beneficiaris de la convocatòria són, com sabeu, les empreses i societats que presentin projectes de creació, ampliació i / o adaptació d’infraestructures i / o serveis relacionats amb el desenvolupament i implantació del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència. El seu àmbit d’aplicació inclou els projectes d’infraestructures i serveis en els sectors residencial, centres de dia, atenció al domicili, teleassistència, accessibilitat i noves tecnologies aplicades a l’autonomia personal i l’atenció a la dependència.

És de destacar que aquest àmbit d’aplicació inclou no només el finançament de la inversió per a la construcció, adaptació i rehabilitació dels centres residencials i / o de dia sinó també el finançament del circulant que resulti de l’increment de l’activitat en serveis d’atenció residencial , centres de dia o de nit i de teleassistència prestats a persones en situació de dependència com a conseqüència de contractes o concerts subscrits amb les administracions públiques, tal com es ve aplicant en totes les convocatòries al sector d’atenció a domicili.

El procediment i condicions aplicables a la gestió del Fons, així com els criteris i procediments de selecció, concessió i control del finançament a atorgar per aquest, seran els establerts en 2009 en el Conveni de Col·laboració entre els Ministeris d’Economia i Hisenda i el Ministeri de Sanitat i Política Social i la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI).

Els interessats podran trobar tota la informació necessària per presentar els seus projectes a la web:

AQUI

que inclou el guió del Pla de Negoci, el guió de la Memòria Explicativa i el formulari de sol·licitud, així com la resta de documentació que ha de presentar-se i diversa informació complementària.