UPIMIR demana als departaments de Salut i al de Treball, Afers socials i Families un protocol a aplicar en cas d’inspecció. 

                            TEXT ENVIAT: 

Com sabreu UPIMIR representa a un ampli grup d’establiments residencials de Catalunya. Durant els llargs mesos en què els establiments residencials estan patint les conseqüències de la greu crisi sanitària provocada per la COVID 19, molts han estat els protocols i instruccions que ens heu fet arribar per tal de difondre’ls entre els nostres associats a fi i efecte que la crisi de la pandèmia gaudís de les màximes garanties tant per la salut dels nostres usuaris com del personal que atent a les persones ingressades als nostres establiments.

De tots els protocols rebuts cap d’ells feia referència a les instruccions a seguir en cas que, persones que no fossin visites o proveïdors, haguessin d’entrar als establiments residencials i de fet en la mesura que estaven restringits els accessos als establiments residencials potser es feia innecessari tenir-los.

En l’actual conjuntura en la que la majoria dels nostres usuaris estan vacunats així com els personal que els atén, i que s’ha començat a flexibilitzar tant l’accés a les places residencials com l’accés a les visites en els establiments que representem, es dona la circumstància que s’han començat a rebre inspeccions en els centres. Els inspectors, siguin del Departament que siguin (ja sigui del Departament de Salut, ja del Departament de treball o d’Afers Socials) han de poder tenir accés complert a les instal·lacions a fi i efecte de poder fer la seva feina de revisió de les instal·lacions i serveis; és per aquest motiu que es fa necessari que es disposi d’un protocol d’actuació quan s’ha d’atendre als diferents serveis d’inspecció de les administracions públiques, és fa necessari que des del Departament de Salut i fent-ne difusió a les diferents administracions que tenen a veure amb el nostre col·lectiu, es fixin els requisits que han de complir els inspectors per accedir als establiments i a totes les seves instal·lacions. Els directors dels establiments han de conèixer quines exigències de seguretat poden demanar que compleixin els serveis d’inspecció que garanteixin no solament la salut dels nostres usuaris sinó la del personal del centre i la dels propis inspectors actuants.

Caldria doncs que des del Departament que representeu es fes públic un protocol d’accés als establiments residencials per part dels inspectors de qualsevol administració pública que indiqui si han o no de fer la visita amb equip de protecció (EPI) qui ha de dotar de l’equip de protecció a l’inspector, si es pot o no restringir l’accés a alguna zona de l’establiment i en quines franges horàries, entre d’altres coses.

El patiment de totes les entitats ha estat molt important durant el darrer any, els esforços per contenir la pandèmia mantenint-la fora dels establiments ha estat incansable per part de tots ells i el rigorós compliment dels protocols d’actuació que se’ls ha estat enviant durant tots aquests mesos en la majoria dels casos ha facilitat que els riscos es minimitzessin al màxim, creiem que ara toca protocol·litzar els accessos dels serveis d’inspecció als centres dotant als centres d’un document d’obligat compliment que faciliti que els operadors socials no s’hagin d’enfrontar als serveis d’inspecció si els hi demanen que accedeixin amb determinades mesures de seguretat que avui per avui no consten informades.