Ens dirigim a vosaltres per comunicar-vos la publicació i la posada a la vostra disposició de tot un conjunt de documents claus del model d’atenció a les persones amb condicions cròniques i situació de complexitat dins del marc del Pla de Salut 2016-2020, treballats ens els últims anys.

Entre les documents publicats us comentem breument alguna informació d’interès relacionada amb cada document de manera específica:

Un dels documents base sobre la construcció i revisió de l’estratègia del model d’atenció a la cronicitat i persones en situació de complexitat, és el document anomenat  La visió de les persones sobre l’atenció a la gent gran i a la cronicitat. Publicat ja fa uns mesos però indispensable que el tinguem sempre present en la narrativa del model d’atenció centrada en la persona. Veure:  https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Estrategies-de-salut/Cronicitat/Documentacio-cronicitat/arxius/Visio-persones-cronicitat.pdf

Un document molt important que volem subratllar com a treball que inspira les bases conceptuals i el propi model d’atenció, és la publicació del document Bases conceptuals i model d’atenció a persones fràgils amb cronicitat complexa (PCC) o avançada (MACA). Veure:

https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Estrategies-de-salut/Cronicitat/Documentacio-cronicitat/arxius/Model-de-Bases-de-Cronicitat.pdf

De manera complementària és molt interessant i il·lustratiu el conjunt de píndoles, en format vídeo, elaborades per mostrar elements bàsics en el model d’atenció en 3 moments claus de la vida, recreades en la figura de “l’Avi Ton”: aparició de fragilitat inicial, situació de complexitat i malaltia crònica avançada. Veure:  https://c3rg.com/clipscomplexitat

Una de les característiques més importants dels models d’atenció integrada a la cronicitat son les “pràctiques col·laboratives” relacionades amb la necessitat de valoració  multidimensional i presa de decisions conjunta entre els diferents professionals que poden intervenir en el procés d’atenció a les persones que estan en situació de complexitat. Per tal finalitat, es va elaborar el document Metodologia de Conferència de cas. Veure:  https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Estrategies-de-salut/Cronicitat/Documentacio-cronicitat/arxius/conferencia-cas.pdf

Dins dels elements instrumentals que requereixen les persones en situació de complexitat, una de les àrees que tenen una gran rellevància és l’abordatge nutricional d’aquestes persones. Per això es va elaborar, amb la participació d’un conjunt molt ampli de societats científiques, el Document de consens per a l’abordatge comunitari de la desnutrició relacionada amb la malaltia crònica en persones amb complexitat clínica. Veure: https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Estrategies-de-salut/Cronicitat/Documentacio-cronicitat/arxius/desnutricio-gent-gran.pdf

També mitjançant de nou de la participació de persones i professionals, a l’any 2018 publicàrem els documents de base per al desenvolupament del model organitzatiu d’atenció integral a població adulta amb necessitats pal·liatives o final de vida. Veure: https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Estrategies-de-salut/Sociosanitari/Documentacio/bases-poblacio-adulta.pdf

I el mateix any i de la mateixa manera, conjuntament amb la participació de professionals i les persones, es va elaborar el document Bases per al desenvolupament del model organitzatiu d’atenció integral a la població infantil i juvenil amb necessitats pal·liatives i en situació de final de la vida. Veure:

https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Estrategies-de-salut/Sociosanitari/Documentacio/atencio_integral_infanto_paliativa_18.pdf

També s’ha fet un esforç de fusionar les dues estratègies d’atenció pal·liativa a Catalunya, de primera transició (codificació adhoc “MACA”) i de segona transició (codi atenció pal·liativa específica V66.7), publicant el document Unificació de les codificacions de MACA i atenció pal.liativa (V66.7). Veure:

https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Estrategies-de-salut/Cronicitat/Documentacio-cronicitat/arxius/unificacio-codificacions.pdf

Per últim us facilitem l’enllaç del document Model organitzatiu d’atenció integral a la població infantil i juvenil amb necessitats pal·liatives i en situació de final de vida que podeu accedir a través d’aquest enllaç:https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Estrategies-de-salut/Sociosanitari/Documentacio/cures-palliatives-pediatriques.pdf

Pla director sociosanitari i Programa de prevenció i atenció a la cronicitat

Direcció General de Planificació en Salut

Departament de Salut