Instrucció 06/2021, de 21 de maig de pagament de les places col·laboradores i privades finançades amb prestació econòmica vinculada, pels costos addicionals, la reserva de places i les lliures d’ocupació, per l’ús de serveis socials de caràcter residencial i diürn acreditats dels proveïdors del Sistema Català de serveis socials, per l’aplicació del Decret llei 29/2020 de 28 de juliol, modificat pel Decret llei 35/2020 de 20 d’octubre, Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19 i Decret Llei 9/2021, de 16 de febrer, de mesures extraordinàries de caràcter social i en l’àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu.

NOTA INFORMATIVA SOBRE CÀLCUL DE COSTOS ADDICIONALS (revisió càlcul) I
PLACES BUIDES I PLACES RESERVADES DL 29/2020