de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i
organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:7a6b85b2-0387-4965-8d9d-916c88b58996

Translate »