Sobre les comunicacions posteriors als 6 mesos de l’aplicació d’una contenció: Les comunicacions de la continuïtat d’una contenció (als sis mesos) també han de ser nominals i no a partir de llistats. 

Sobre si les baranes es considera que es tracta d’una contenció: tot i que no està regulat, es consideren contencions les baranes que tenen com a finalitat restringir la llibertat de moviments i la persona no reuneix requisits per signar el consentiment informat.

Davant de dubtes sobre baranes/contencions (no és el mateix una barana a petició voluntària per recolzar-se demanada per una persona que té capacitat de decidir, etc.) podeu consultar el DOCUMENTO DE CONSENSO SOBRE SUJECCIONES MECANICAS Y FARMACOLOGICAS del Comité Interdisciplinar de sujeciones, redactat l’any 2014 AQUI.