Ahir divendres 9 d’octubre UPIMIR va estar convocat a una reunió urgent amb el Departament de Treball, Afers Socials i famílies on se va tractar l’evolució de la crisis sanitària en l’àmbit de les residències. Us fem un breu resum:

Han detectat incompliments greus en matèria sanitària. Actualment hi ha 270 casos positius en residències de gent gran i 41 centres amb rebrots actius.

Han detectat incompliments greus tals com absència del RHS, teletreball per part del RHS, no sectorització dels usuaris, no informar adequadament els indicadors de seguiment, no compliment de les unitats estables de convivència, Direcció no sensibilitzada en la pandèmia, etc.

Per tant, emplacen a tot el sector a evitar una relaxació de les mesures de prevenció i compliment dels protocols establerts. Insisteixen en el rentat de mans continu, bon ús dels EPI’s, establir circuits de sectorització, garantir les unitats estables de convivència, control dels circuits de cuina i bugaderia, acotar professionals a cada grup de convivència,etc.

Per tal de no haver de recórrer al règim sancionador, conviden a que tot centre que presenti dificultats per controlar un rebrot demani ajuda immediata al Departament.

Seguim treballant.

Ayer viernes 9 de octubre UPIMIR estuvo convocado a una reunión urgente con el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias donde se trató la evolución de la crisis sanitaria en el ámbito de las residencias. Os hacemos un breve resumen:

Han detectado incumplimientos graves en materia sanitaria. Actualmente hay 270 casos positivos en residencias de ancianos y 41 centros con rebrotes activos.

 Han detectado incumplimientos graves tales como ausencia del RHS, teletrabajo por parte del RHS, no sectorización de los usuarios, no informar adecuadamente los indicadores de seguimiento, no cumplimiento de las unidades estables de convivencia, Dirección no sensibilizada en la pandemia, etc.

 Por lo tanto, emplazan a todo el sector a evitar una relajación de las medidas de prevención y cumplimiento de los protocolos establecidos. Insisten en el lavado de manos continuo, buen uso de los EPI, establecer circuitos de sectorización, garantizar las unidades estables de convivencia, control de los circuitos de cocina y lavandería, acotar profesionales en cada grupo de convivencia, etc.

 Con el fin de no tener que recurrir al régimen sancionador, invitan a que todo centro que presente dificultades para controlar un rebrote pida ayuda inmediata al Departamento.

 Seguimos trabajando.

Translate »