Després de l’atribució al Departament de Salut de les competències en l’àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial, el Govern va aprovar el Decret llei 17/2020 de 12 de maig sobre mesures complementàries en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya per fer front a la COVID-19, que permet a Salut tenir accés a les dades sanitàries i assistencials de les residències de Catalunya.

Arran d’aquesta disposició, els centres de serveis socials de caràcter residencial han de posar a disposició del Departament de Salut el cens de residents, amb identificació unívoca de les persones institucionalitzades a cadascun dels centres residencials, incloent-hi les variables de dades sanitàries i assistencials que indiqui el Departament de Salut i que siguin rellevants a l’efecte de la COVID-19.

El traspàs d’informació es realitzarà de forma gradual i a través dels diferents proveïdors TIC dels sistemes de gestió dels centres residencials. En una primera fase, el Departament de Salut extraurà la informació directament de les bases de dades de les aplicacions de gestió Resiplus, Aegerus i GdR. A tal efecte, es coordinarà amb els proveïdors tecnològics corresponents. També en aquesta primera fase, el Departament de Salut només sol·licitarà aquesta informació a aquells centres que utilitzin les aplicacions abans esmentades. En fases posteriors s’aniria ampliant l’abast del procediment i s’hi inclouran els centres que utilitzen altres programaris. Tanmateix, si un centre no utilitza cap dels anteriors programes i vol incorporar la seva base de dades al procediment pot contactar amb el Departament de Salut per tractar directament la integració de sistemes.

Aquesta comunicació dóna compliment a l’article 4 del Decret Llei 17/2020 en el sentit de posar en coneixement de qui gestiona l’establiment la realització d’aquest traspàs d’informació.

Ben cordialment,

Directora General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat

Departament de Salut | Generalitat de Catalunya

Salut//Sistema de Salut de Catalunya

Descargar (PDF, 291KB)