UPIMIR    C/ Balmes 152   4º 2ª   08008 Barcelona     +34 93 415 25 59 +34 93 238 54 26 +34 692 64 87 73    administracio@upimir.com

En breu segurament rebreu correu electrònic del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb el contingut que us adjuntem al present.

Com veureu es demana que s’informi sobre els treballadors que estiguessin adscrits a serveis que no estan en l’actualitat en funcionament, per tal de mobilitzar-los per incorporar-se a altres establiments sí actius que tinguin problemes de personal.

Es molt important que el llegiu detingudament i compliu rigorosament el seu  contingut. Incorporem també l’Excel que adjunten i que cal complimentar si és el cas.

Tant bon punt disposem de més informació us la farem saber immediatament.                                                           

Benvolguts i benvolgudes, 

Com ja deveu saber, en el marc de l’estat d’alarma en què ens trobem, s’han dictat algunes normes amb mesures excepcionals en matèria de serveis socials. Entre les més destacades, l’Ordre estatal SND/295/2020, de 26 de març, per la qual s’adopten mesures en matèria de recursos humans en l’àmbit dels serveis socials davant la situació de crisi ocasionada pel COVID-19 i, en l’àmbit de la Generalitat, la Resolució TSF/778/2020, de 25 de març, per la qual es concreten les mesures excepcionals organitzatives i de recursos humans en l’àmbit dels serveis socials del Sistema Català de Serveis Socials a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Concretament, l’Ordre SND/295/2020, de 26 de març, estableix que les comunitats autònomes en els seus respectius àmbits de competència en matèria de serveis socials podran adoptar les mesures necessàries per a la protecció de les persones, bens i emplaçaments, imposant als treballadors la prestació de serveis extraordinaris. Igualment, es disposa que tot el personal de serveis socials ha d’estar disponible per tal de ser requerit en qualsevol moment per a la prestació de tasques presencials, amb excepció d’aquelles persones que es trobin en situació d’aïllament domiciliari pel COVID-19.

En relació amb la Resolució TSF/778/2020, de 25 de març, l’apartat 2 disposa que es podran acordar mesures de redistribució de serveis i del seu personal adscrit entre els diferents centres i serveis, públics i privats, del Sistema Català de Serveis Socials, adaptant les condicions funcionals dels centres i serveis en allò que resulti necessari, per fer front a les contingències que es produeixin a causa de la crisi sanitària del COVID-19 i atendre, així mateix, les necessitats de les persones usuàries amb la diligència que exigeix la naturalesa del servei, en els termes que disposi la direcció competent d’aquest Departament.

Per tot l’exposat, i d’acord amb el marc normatiu esmentat, us sol·licito que, en un termini de 24 hores des de la recepció d’aquesta Comunicació, trameteu a l’adreça de correu xarxacovid19.tsf@gencat.cat una relació de totes les persones del vostre centre disponibles, pel que fa a aquells serveis suspesos o parcialment suspesos, per tal que es posin a disposició del Departament a efectes que puguin ser redistribuïts en d’altres centres de la xarxa de serveis socials. En aquest sentit, haureu d’informar les següents dades emplenant les caselles corresponents en el fitxer annexat a aquest correu:  

        Municipi   

        Nom del centre/servei              

        Entitat titular        

         Àmbit d’atenció i tipologia del centre/servei (desplegable precarregat amb opcions seleccionables  amb un clic)

        Nombre de professionals diferenciats per categories professionals

         Disponibilitat dels professionals (desplegable precarregat amb opcions seleccionables amb un clic)

         Director/a del centre/servei i telèfon de contacte 

Finalment us hem d’informar que aquesta cooperació és obligatòria, per la situació que viu el nostre país i la nostra xarxa, però també perquè així s’ha establert normativament. No fer-ho o l’eventual incompliment en l’obligació de facilitar les dades de personal requerides per aquest Departament o l’eventual  inexactitud o falsejament d’aquestes, podria donar lloc a les responsabilitats derivades del Títol IX, d’infraccions i sancions, previstes a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i donar lloc a les responsabilitats derivades de l’article 10 de la Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge, a banda de  la  rescissió del contracte o concert subscrit entre la vostra entitat i aquest Departament.

Us agraeixo per endavant la vostra col·laboració, i us saludo atentament.

Secretari General

Translate »